Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Military model shop
Algemene voorwaarden van military model shop
Gevestigd; kalmoesstraat 145 te Apeldoorn; 7322 NM
KvK 86383205; BTW NL00423847B54
Algemeen/ definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder;
De verkoper- military model shop ( hierna; genoemd verkoper)
De koper- Degene die zich tot wie de verkoper een aanbod en/ of offerte richt. tot afname van zaken van de verkoper verplicht, alsmede degene
Order- Schriftelijk of digitaal aanbod van de koper.
Offerte- Vrijblijvend aanbod van de verkoper. Verkoper houdt zich het recht voor prijzen en/ of levertijden indien nodig te wijzigen.
Vaste offerte- Een gedurende 10 werkdagen onherroepelijk aanbod van de verkoper.
Zaken- Producten die betrekking hebben op de levering van modelbouw en andere artikelen.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van military model shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna, voorwaarden) van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.
1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van military model shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door military model shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van military model shop zijn vrijblijvend en military model shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door military model shop. Military modelshop is gerechted bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt military model shop dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. Een aantal van de producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
Artikel3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s (€) , inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.
3.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voor levering van de bestelde producten, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
3.3. Betaling kan geschieden via Ideal, matercard, visa of bank overschrijving. Er geld geen bestel limiet. Bij betaling met Ideal, matercard, visa of bank overschrijving geld als de datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van military model shop.
3.4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is military model shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5. Indien de prijzen voor aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na melding van de prijsverhoging door military model shop.
Artikel 4. Levering.
4.1. De door military model shop. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertijden geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse Consumenten Wet op verkopen op afstand.
Artikel 5. Eigendom.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan military model shop. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door military model shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2. Military model shop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid.
7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u military model shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of bij voorkeur per E-Mail, en gemotiveerd kennis te geven.
7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft military model shop de keuze de desbetreffende producten tegen retourneren daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan military model shop te retourneren, waarbij geld dat deze kosten voor retour zendingen voor uw rekening komen. Verf, chemische middelen, lijm, vloeistoffen en overige verbruiksmiddelen vallen buiten deze regeling en kunnen niet geretourneerd worden.
7.4. Nadat de producten door military model shop zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging en/ of gebruik zal military model shop overgaan tot restitutie van de betaling. Military model shop zal dit binnen tien (10) werkdagen na retour ontvangst uitvoeren.
Artikel 8. Bestellingen/ communicatie.
8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overeenkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en military model shop, dan wel tussen military model shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en military model shop is military model shop niet aansprakelijk, tenzij voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van military model shop.
8.2. Speciaal voor u bestelde producten vallen buiten de standaard regeling voor producten. Dat wil zeggen dat deze producten speciaal voor u besteld zijn. Deze producten zijn niet te retourneren of te ruilen van wegen dat deze speciaal voor u zijn besteld. Uiteraard vallen deze wel onder de garantie dat deze producten compleet zijn.
Artikel 9. Overmacht.
9.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft military model shop in het geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van u bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat military model shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan military model shop kan worden toegekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10. Diversen.
10.1. Indien u aan military model shop schriftelijk opgave doet van een adres, is military model shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan military model shop schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
10.2 Wanneer military model shop gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden toestaat. Laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat military model shop deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met military model shop in strijd is met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door military model shop vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4.Military model shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5. Op onze website worden artikelen aangeboden die te maken hebben met verschillende conflicten. De artikelen die military model shop aanbiedt zijn puur geacht als hobbyartikelen en zijn niet bedoeld als propagandamiddel voor enige groepering. Military model shop neemt uitdrukkelijk afstand van enige politieke denkbeelden van welke partij dan ook.
11.Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
11.1. Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
12. Geschillencommissie Thuiswinkel.
12.1.Military model shop is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse Consumentenwet op verkoop op afstand.
Disclaimer.
Aan het updaten en accuraat houden van www.militarymodelshop.nlwordt veel zorg besteed. Door technische storingen, foutief aangegeven informatie en andere oorzaken kunnen echter dingen misgaan. Gebruik van www.militarymodelshop.nl is daarom voor eigen risico. Military model shop verleent een dienst aan de gebruikers van internet door het verkopen van producten of te verwijzen naar andere vergelijkbare websites voor algemene hobby doeleinden. De bezoekers van deze site hebben zelf de keuze naar deze site te gaan en daar eventueel aankopen te doen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie (nog) correct en (nog) geldig is. Military model shop kan daarom nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade van deze doorverwijzing. Military model shop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, vergelijking en interpretaties van de inhoud, vergelijkingen en resultaten van de websites die door military model shop worden gebruikt en / of via hyperlinks via www.militarymodelshop.nl bezocht kunnen worden. Prijzen, (product) specificaties en overige informatie kunnen foutief of onzorgvuldig zijn weergeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Military model shop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige bij de gebruiker- op wat voor wijze bij of na raadpleging van de website military model shop en daaraan gelinkte websites ontstane schade.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Een account aanmaken?

gdpr-image
Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op de site te verbeteren. Bij het bezoeken van de site gaat u akkoord met ons Privacy Beleid.
Lees meer
0
    0
    Jouw winkelmand
    Je winkelwagen is leegTerug naar shop